Regulamin korzystania z serwisu internetowego datahero.tech

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://datahero.tech, zwanego dalej "Serwisem".
 2. Serwis prowadzony jest przez Olgę Mierzwę i Przemysława Biecka, zwanych dalej "Administratorem".
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://datahero.tech e-mail – hello@datahero.tech, adres korespondencyjny – ul. Gandhiego 19/18 02-645 Warszawa.
 4. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z jego Regulaminem.
 5. “Ogłoszeniodawca” może być jedynie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą przesyłającą ogłoszenie o pracę do Serwisu.
 6. “Ogłoszeniobiorca” jest osobą wyrażającą chęć otrzymywania ogłoszeń o pracę.
 7. Zarówno Ogłoszniodawca jak i Ogłoszeniobiorca są zwani dalej “Użytkownikami”.
 8. “Ogłoszenie” umieszczane jest przez Ogłoszeniodawcę. Treść ogłoszenia powinna zawierać ofertę realnej i istniejącej pozycji dotyczącej pracy analityka, badaczy, data science lub innego specjalisty z dziedziny analiz danych. Oferowane stanowisko oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem. Ogłoszenie publikowane jest w języku angielskim.
 9. Administrator prowadzi listę mailingową zwaną “Newsletterem”, na którą mogą zapisywać się użytkownicy Serwisu, oraz na którą przesyłane są publikowane w serwisie oferty.
 10. Serwis stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która została opisana w § 7. ust. Regulaminu.

§ 2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Administrator świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
  1. Udostępnia formularz za pomocą, którego “Ogłoszeniodawca” może tworzyć ogłoszenie oferty pracy oraz zgłaszać je do publikacji.
  2. Publikuje na rzecz Ogłoszeniodawcy oferty pracy na stronie Serwisu.
  3. Pośredniczy w przekazywaniu ogłoszeń „Ogłoszeniodawców” drogą mailową do “Ogłoszeniobiorców” za pomocą “Newslettera.

§ 3. Korzystanie z Serwisu i warunki świadczenia Usług umieszczania w Serwisie ofert pracy

 1. Użytkownik (Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca), czyli każdy korzystający z Serwisu oraz Usług w nim dostępnych, oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.
 2. Ogłoszeniodawca ma prawo samodzielnie, za pomocą dostępnego formularza zamieszczać w Serwisie oferty pracy, które powinny być zgodne:
  1. z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. z niniejszym Regulaminem,
  3. z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do:
  1. podania danych aktualnych w dniu ich podawania i zgodnych z prawdą;
  2. rzetelnego wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych, a w szczególności pól oznaczonych jako wymagane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot płatności.
 5. Administrator może usunąć ofertę pracy, w której są dane nieprawdziwe, nieaktualne lub Ogłoszeniodawca zaniechał ich aktualizacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot płatności.
 6. Administrator nie zapewnia publikacji ogłoszeń w stałym lub wprowadzonym przez Ogłoszeniodawcę układzie graficznym lub formatowaniu.
 7. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do dokonania płatności. Szczegóły dokonania płatności i jej wysokość opisane są w § 4. ust. Regulaminu.
 8. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Administratorem, a Ogłoszeniodawcą.
 9. Po zaksięgowaniu płatności Ogłoszeniodawca otrzymuje email potwierdzający publikację ogłoszenia z linkiem umożliwiającym jego edycję.
 10. Ogłoszenie publikowane jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 11. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danej oferty pracy należy do Ogłoszeniodawcy, a ogłoszenie publikowane jest automatycznie.
 12. Ogłoszenie publikowane jest na czas nieokreślony.
 13. Ogłoszenie w chwili opublikowania umieszczone będzie na stronie głównej serwisu.
 14. Ogłoszenia sortowanie są na stronie głównej wg. daty publikacji.

§ 4. Dokonywanie płatności

 1. Koszt umieszczenia jednego ogłoszenie wynosi 123 PLN (kwota zawiera VAT 23%).
 2. Płatności można dokonać przy użyciu transferów internetowych.
 3. Płatności, o których mowa w ust. 2 są przyjmowane przy współpracy z Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
 4. W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny.
 5. Faktura elektroniczna zostanie wystawiona Ogłoszeniodawcy po wysłaniu pisemnej prośby wraz z danymi potrzebnymi do jej wystawienia na adres: invoice@datahero.tech.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. W sposób szczególny oznacza to zakaz:
  1. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej i reklamowej,
  2. zamieszczania treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  3. zamieszczania jakichkolwiek ogłoszeń, które nie są w ofertami pracy.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu oraz materiałów informacyjnych, w szczególności artykułów i ofert pracy, a także baz danych w nim zamieszczonych, jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

§ 6. Odpowiedzialność Administratora serwisu

 1. Administrator nie odpowiada za działania Użytkowników stojące w oczywistej sprzeczności z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada za informacje pobrane z Serwisu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 4. Administrator nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy pozyskania odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie lub że pozyskane odpowiedzi będą prawdziwe lub będą stanowić wartość ekonomiczną.
 5. Administrator nie pośredniczy w procesie rekrutacji w inny sposób niż publikacja ogłoszenia oraz publikacja linku lub e-maila do aplikacji.
 6. Administrator nie gwarantuje Ogłoszeniobiorcy, że Ogłoszeniodawca skontaktuje się z nim lub złoży ofertę pracy.
 7. Administrator nie jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno niezależnym od Administratora wadliwym działaniem Serwisu jak również niedozwolonym zachowanie innych Użytkowników. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również niedozwolone zachowania Użytkowników, szczególnie zamieszczenie na serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Spod odpowiedzialności Administratora wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie w jaki sposób) ich hasła i loginu

§ 7. Dane osobowe

 1. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. e-mail
  4. firma
  5. numer NIP
 2. Przetwarzanie przez Serwis danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 3. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne, ich nieudostępnienie może powodować brak realizacji Usługi.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w jest Serwis.
 5. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby chronić dane Użytkowników przed nielegalnym przetwarzaniem, zniszczeniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Jednakże, z przyczyn niezależnych od Serwis nie wyklucza się ryzyka nielegalnego przetwarzania danych, w tym zniszczenia bądź ujawnienia osobom nieuprawnionym.
 6. Serwis przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
 7. Administrator może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
 8. Użytkownik podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. W tym celu należy się zwrócić listownie do Serwisu lub skontaktować się drogą mailową poprzez formularz w zakładce “Contact”. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 11. Wypisanie się z Newslettera przez Użytkownika przez link dostępny w każdej korespondencji za pośrednictwem Newslettera jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Użytkownika z Serwisu.

§ 8. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 2. aktywne łącze internetowe,
 3. Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 128 MB,
 4. Przeglądarka internetowa przynajmniej co najmniej Internet Explorer 11, Microsoft Edge (dowolna wersja), Chrome 45, Firefox 41, Safari 9, Opera 32.
 5. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 6. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 7. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 9. Reklamacja

 1. Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca i osoby trzecie są uprawnione w każdej chwili do złożenia reklamacji. Reklamacja może w szczególności dotyczyć niezgodności świadczonej usługi z zakupioną, naruszenia niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z ustawy.
 2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać usunięcia niezgodności, obniżenia ceny usługi za okres niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku niezgodności powstałą szkoda. Przyjmuje się, że okres niezgodności trwał nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia reklamacji, jeżeli Ogłoszeniodawca nie wykaże inaczej.
 3. W przypadku naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy Ogłoszeniodawca ma prawo żądać usunięcia niezgodności, rozwiązania umowy lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda, zaś Ogłoszeniobiorca i osoba trzecia mają prawo żądać usunięcia niezgodności lub wypłaty odszkodowania, jeżeli w wyniku naruszenia praw powstała szkoda.
 4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w § I. ust. 3 Regulaminu albo w formie e-mail na adres wskazany w § I. ust. 3 Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać: a. firmę Ogłoszeniodawcy i numer złożonego ogłoszenia o pracę albo imię i nazwisko (nazwę) osoby trzeciej, b. adres poczty elektronicznej, c. opisanie niezgodności świadczonej usługi z zamówioną usługą lub naruszenia praw Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej wynikających z niniejszego Regulaminu lub ustawy albo innej ewentualnej przyczyny reklamacji, d. proponowany przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniobiorcę lub osobę trzecią sposób rozstrzygnięcia reklamacji, e. wskazanie powstałej szkody, jeżeli miała miejsce.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji. Status reklamacji zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy, Ogłoszeniobiorcy lub osoby trzeciej bez względu na wynik. Brak odpowiedzi ze strony Serwisu oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji zgodnie z jego treścią z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych.
 7. Jeżeli Serwis negatywnie rozstrzygnie reklamację, Ogłoszeniodawca, Ogłoszeniobiorca lub osoba trzecia może skorzystać z innych przysługujących praw lub wystąpić na drogę sądową przeciwko Serwisowi.

§ 10. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

 1. Niniejszą Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną można wypowiedzieć w dowolnym czasie.
 2. Użytkownik będący Ogłoszeniodawcą ma prawo wypowiedzieć niniejszą poprzez samodzielne usunięcie własnego ogłoszenie i wypisania siebie z Newslettera.
 3. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć ogłoszenie Ogłoszeniodawcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Ogłoszeniodawcę istotnych postanowień regulaminu,
  2. umieszczania przez Ogłoszeniodawcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Ogłoszeniodawcę Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  W przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Ogłoszeniodawcy Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty poniesionej przez Ogłoszeniodawcę. Użytkownik będący Ogłoszeniobiorcą ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, w dowolnym czasie poprzez wypisania siebie z Newslettera.

§11 Polityka prywatności

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”), w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W przypadku korzystania z aplikacji w celu prawidłowego świadczenia usługi może zostać wysyłany identyfikator aplikacji.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Zawartość plików „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.
 4. Pliki „cookies” nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Użytkownika, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez Administratora plików „cookies”. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z Portalu. W takim przypadku Użytkownik pozbawiony będzie możliwości pełnego korzystania z Serwisu.
 6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.
 2. Usługodawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.datahero.tech informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych. Zmiana, o której mowa zdaniu poprzednim jest możliwa po wcześniejszym poinformowaniu o niej Użytkowników.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu i wysłania stosownej informacji do Użytkowników zalogowanych.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

§ 13. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl