Data Analyst / Senior Data Analyst

Loyalty Point

Warszawa, Polska

r sql data-mining predictive-modeling recommendation

Added 310 days ago, 600 opens