Data Analyst / Senior Data Analyst

Loyalty Point

Warszawa, Polska

r sql data-mining predictive-modeling recommendation

Added 185 days ago, 421 opens